Medezeggenschapsraad (MR)

De belangrijkste taak van de MR is om de directie van de school, gevraagd en ongevraagd, te adviseren over beleidszaken die de school betreffen.

Voorbeelden hiervan zijn: onderwijskundig -, financieel – en personeelsbeleid, veiligheid, communicatie en de nieuwbouw. In de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) is vastgelegd over welke beleidsstukken de MR advies of instemmingsrecht heeft.

In de MR zitten vertegenwoordigers van groepen die bij de school zijn betrokken. Er hebben 4 ouders en 4 leerkrachten zitting in de Raad. De ouders worden door en uit de ouders van de school gekozen. Zij vertegenwoordigen de ouders en komen op voor de belangen van ouders en leerlingen. In principe is de zittingsduur 4 jaar en daarna volgen weer verkiezingen.

De MR vergadert ongeveer één keer in de zes weken. De vergaderingen zijn in principe openbaar. De notulen zullen binnenkort ook op de website te lezen zijn. Geïnteresseerden kunnen de notulen altijd opvragen bij de MR.

De MR is te bereiken via: mrdestarter [@] o2g2.nl

 

De MR bestaat uit de volgende leden:

Oudergeleding

Henk Pieter Bouma (voorzitter):

Vader van Yonas (7b) en Yasmin (5a)

Geert de Boer

Vader van Nienke (8b) en Thijs (6b)

Marieke Huizinga

Moeder van Cas (3a) en Pepijn

Lydia Adams

Moeder van Mauro (8a) en Dante (4b)

      

Personeelsgeleding

Xandra Kooij

Leerkracht (groep 7)

Harm Jan Hoogenberg

Leerkracht (groep 8)

Ina Smit

Leerkracht (Konijnen)
Petra de Jong
Leerkracht (groep 3)